Kancelaria Komornicza Warszawa Śródmieście

ulica zamkowa Warszawa

Działania kancelarii komorniczej

Komornik jako funkcjonariusz publiczny może prowadzić czynności egzekucyjne, w tym głównie odzyskiwanie wierzytelności, jak też czynności nieegzekucyjne, na przykład doręczanie korespondencji na zlecenie sądu.

Kancelaria komornicza Aleksandra Godzika w rejonie Warszawa Śródmieście zaprasza do zapoznania się z zakresem świadczonych usług.

Fachowa pomoc

Na podstawie tytułu wykonawczego może być prowadzona egzekucja z ruchomości oraz nieruchomości. Oznacza to, że komornik dysponuje wieloma zgodnymi z prawem rozwiązaniami dla skutecznego odzyskiwania wierzytelności.

Działania takie mają miejsce, gdy wierzyciel nie może na drodze ugody odzyskać należnych mu środków pieniężnych lub innych zobowiązań.

Zadłużenie może dotyczyć zarówno rat kredytu, jak też opłacania zamówionych wcześniej usług, obowiązku alimentacyjnego. Prawem komornika sądowego jest egzekucja z wynagrodzenia dłużnika oraz innych jego dochodów, nieruchomości będących własnością lub współwłasnością.

Obowiązujące normy prawne dają zatem szerokie pole do skutecznego egzekwowania należności i zobowiązań od osób prywatnych, firm, instytucji.

Uprawnienia komornicze

Komornik sądowy, na mocy obowiązujących przepisów ma uprawnienia do wykonywania:

 • orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne – w kwestii roszczeń pieniężnych egzekucja odbywa się na mocy tytułu egzekucyjnego, którym może być orzeczenie sądu, akt notarialny lub inne dokumenty wskazane w odpowiedniej ustawie;
 • innych wyroków i nakazów sądowych wydanych na podstawie osobnych przepisów (z innych ustaw) oraz tytułów egzekucyjnych – mogą być wykonane w drodze postępowania sądowego, lecz bez nakazów z sądu (bez tzw. klauzuli wykonalności); przykład stanowią zdarzenia medyczne i sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, na mocy Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (wystarczą zaświadczenia komisji wojewódzkiej);
 • postanowień dotyczących spraw spadkowych – zabezpieczenie spadku na potrzeby spłacenia nim wierzycieli w części lub w całości, a także sporządzanie spisu inwentarza (taki dokument ma większą wartość niż wykaz inwentarza w przypadku rozbieżności między nimi;

a także do:

 • zabezpieczenia roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym – dzięki temu możliwe jest między innymi zamrożenie środków dłużnika na jego koncie w innym kraju UE; to znacznie skraca postępowanie w wielu sprawach;
 • sporządzania protokołu stanu faktycznego – ma to miejsce przed wytoczeniem powództwa lub przed rozprawą/posiedzeniem sądu; protokół taki jest dokumentem urzędowym, czyli dowodem na to, co jest w nim opisane; przedstawia on okoliczności oraz fakty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, lecz bez konieczności zabezpieczania dowodów;
  doręczania korespondencji sądowej dotyczącej danej sprawy – istotne jest ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika/pozwanego; gdy taka lokalizacja nie jest możliwa do ustalenia bez dodatkowych działań, komornik może żądać informacji między innymi od organów podatkowych, banków, organów rentowych, aby dostarczyć korespondencję osobiści;
  nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, głównie nieruchomości – licytacja publiczna może mieć wymiar podmiotowy i może w niej brać udział każda osoba pełnoletnia spełniająca określone warunki, a także wymiar przedmiotowy, w trybie aukcji publicznej albo przetargu publicznego; komornik zatwierdza najwyższą zaoferowaną cenę;
  sprawdzania istnienia i weryfikacji treści wyroków oraz postanowień wydanych w postępowaniach elektronicznych – postępowania sądowe odbywające się zdalnie możliwe są od 1 stycznia 2010 r. i dla całej Polski prowadzi je VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin – Zachód; z punktu widzenia wierzyciela to niskie koszty oraz krótki czas oczekiwania i szybkie uprawomocnienie nakazów zapłaty.

Kancelaria Komornicza Warszawa Śródmieście i komornik Aleksander Karol Godzik są do Państwa dyspozycji w powyższych oraz innych kwestiach. Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.

Kancelaria Komornicza w Warszawie

Doświadczenie komornicze oraz skuteczne działania kancelarii komorniczej w rejonie Warszawa Śródmieście to cechy istotne w każdej sprawie, odbywającej się z nakazu sądu.

Korzystając z usług kancelarii Aleksandra Karola Godzika będzie mieć Państwo pewność, że wszystkie czynności zostaną przeprowadzone z należytą starannością.

Menu